Missie/visie

Uniek en zelfverzekerd de toekomst tegemoet 

Dit willen we bereiken door onze leerlingen op een zelfstandige, actieve wijze te leren werken, door onderwijs op maat te bieden, hen te leren reflecteren op hun leerproces en trots te laten zijn op wat gelukt is. 'Leren voor: levenslang en authentiek leren'

Wij gaan er vanuit dat ieder kind, met of zonder hindernissen en/of beperkingen, kan leren en daarbij geholpen kan worden. We gaan juist uit van de specifieke mogelijkheden en kansen van ieder kind.

Op onze school willen we de kinderen helpen bij de ontwikkeling tot verantwoordelijke, mondige en sociale volwassenen in een snel veranderende, dynamische en multiculturele samenleving en de huidige kennismaatschappij. Dit vraagt om creatieve en inventieve mensen, die niet alleen veel weten en kennis kunnen toepassen, maar ook plezier hebben in het maken en onderhouden van kennis. Daar hoort ook de ontwikkeling van de zogenaamde 21st century skills bij: probleemoplossend vermogen en kritisch denken, communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, ICT-vaardigheden, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden.

Wij willen de kinderen voorbereiden en helpen bij het leren om levenslang te leren en geven daarin ook zelf het juiste stimulerende voorbeeld door een professionele leergemeenschap te zijn. Dit houdt in dat ook de leerkrachten voortdurend gemeenschappelijk en/of individueel professioneel blijven leren met als doel het leren van de leerlingen en de resultaten van dat leren te verbeteren.

Authentiek leren, een actief proces van betekenisgeving, betekent dat we onderwijs geven waarin we sociale- en samenwerkingsvaardigheden aandacht geven. We maken gebruik van interactieve en multimediale leermethoden en het laten leren van gastsprekers en het opdoen van leerervaringen binnen en buiten de school in samenwerking met de andere partners.  

'Leren door Structureel Coöperatief Leren'

Op onze school wordt er geleerd volgens de principes van Structureel Coöperatief Leren volgens Kagan (2003). Het vormt de verbindende schakel voor het leren van kinderen én leerkrachten en begeleiders.  

Structureel Coöperatief Leren berust op vier principes: Gelijke Deelname, Individuele Aanspreekbaarheid, Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid en Simultane Interactie.

Het letterwoord GIPS verwijst naar deze principes. Simpelweg betekent dit dat ieder kind deelneemt, verantwoordelijk is, samenwerkt in al haar facetten en een actieve rol heeft in het leerproces. Sociale vaardigheden en de (leer)motivatie worden betekenisvol in alle lessen geoefend.

'Leren van elkaar'

Op onze school zijn we ons ervan bewust dat we van elkaar kunnen leren: kinderen van leerkrachten, leerkrachten van kinderen, kinderen van elkaar, leerkrachten van ouders en ouders van leerkrachten, leerkrachten van elkaar. Ook willen we het verband leggen met de bredere gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. Dit betekent dat we nauw samenwerken met andere organisaties in opvoeding, onderwijs, ontspanning en opvang, zodat de ontwikkeling van het kind, de vijfde O, maximaal en betekenisvol benut kan worden. Leren vindt namelijk in alle situaties plaats. Samen met ouders, kinderopvang, peuterspeelzaal, buurtsportmedewerkers, GGD en School Maatschappelijk Werk hebben we de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind.