Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Wanneer van ziekteverlof sprake is, melden ouders vóór 08.15 uur via Social Schools de absentie (geen verlof) van hun kind(eren). Bij afwezigheid van leerlingen waarvan niets bekend is, zal de groepsleerkracht of de schoolleider zo spoedig mogelijk contact proberen op te nemen met de ouders.
 

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. Voor méér dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht. Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of jubileum moet u minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider. Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren digitaal richten aan de schoolleider. Verlof kunt u indienen via Social Schools.