Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Onze school onderneemt een aantal activiteiten dat erop gericht is om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn, plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuis hoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader uitgewerkt. In de schoolgids van de school is een overzicht opgenomen van, op school geldende, gedragsregels. Deze regels gelden voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt. Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt. 

Speciaal voor dit soort zaken heeft de school één of meer interne contactpersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels. Bij deze interne contactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De interne contactpersonen van onze school zijn juffrouw Karin van de Griendt en juffrouw Yvonne Wertenbroek. De interne contactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan samen met de klager na wat de te volgen stappen kunnen zijn. Deze personen gaan zeer zorgvuldig om met de aan hen doorgegeven klachten en/of andere vertrouwelijke informatie. Ze hebben daarnaast de mogelijkheid om met de aan hen toevertrouwde problematiek verder te gaan naar de externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen nemen de ingebrachte klacht in behandeling en kunnen terecht bij diverse hulpverlenende instanties of bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. Hoe te handelen bij een klacht? Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne contactpersoon direct benaderd hoeft te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of directeur al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht. 

 Klager     Klacht over   Bespreken met (naar keuze)    
   Kind   Ander kind   Eigen leerkracht
    Eigen leerkracht   Eigen leerkracht, andere leerkracht, directeur
    Andere leerkracht(en)   Eigen leerkracht
    Schoolse zaken   Eigen leerkracht, directeur
    Grensoverschrijdend gedrag    Interne contactpersoon, externe vertrouwenspersoon
   Ouder   Ander kind   Leerkracht eigen kind, directeur
    Leerkracht eigen kind   Leerkracht eigen kind, directeur
    Andere leerkracht(en)   Leerkracht eigen kind, directeur
    Schoolse zaken   Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur
    Grensoverschrijdend gedrag   Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur, interne contactpersoon, externe vertrouwenspersoon 


Als men zich, om welke reden dan ook, liever niet tot de interne contactpersonen wil of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op onze school en hebben een dusdanige positie, dat zij niet aan een schoolbestuur of school verbonden zijn. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor alle onder haar vallende scholen. De personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze een advies hoe het beste gehandeld kan worden. Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den Haag (Dhr. Nentje, zie info hieronder). De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage. Klachtencommissie Katholiek Onderwijs: Voor afhandeling van geschillen, beroepen en klachten in het bijzonder onderwijs: www.GCBO.nl

Stichting GBCO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Externe vertrouwenspersonen: Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)
GGD Hart voor Brabant
Vogelstraat 2
5212 VL ’s-Hertogenbosch
073-6404090
www.ggdhvb.nl

Voor klachten over communicatie/bejegening: Vertrouwenswerk.nl
Mw. I. van Hezewijk
Snaphaan 12
5126 WP Gilze
06-54647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
0900-1113111

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Den Bosch
0900-1231230