Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Onze school onderneemt een aantal activiteiten dat erop gericht is om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen.

Scholen dienen veilige scholen te zijn, plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuishoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader uitgewerkt.

In deze schoolgids is een overzicht opgenomen van, op school geldende, gedragsregels. Deze regels gelden voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt. Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt.

 

Interne contactpersoon

Binnen onze school is Karin van de Griendt de interne contactpersoon. De taak van de contactpersoon beperkt zich tot het controleren en bewaken of de klacht procedureel juist behandeld wordt. Ook zal zij u verwijzen naar de juiste persoon binnen de organisatie.

 

Interne vertrouwenspersonen

Speciaal voor dit soort zaken heeft de school één of meer interne vertrouwenspersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel (wat betreft de leerlingen) zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels.

Bij deze interne vertrouwenspersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De interne vertrouwenspersonen van onze school zijn juffrouw Karin van de Griendt en juffrouw Yvonne Wertenbroek.

De interne vertrouwenspersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan

samen met de klager na wat de te volgen stappen kunnen zijn. Ze gaan zeer zorgvuldig om met de aan hen doorgegeven klachten en/of andere vertrouwelijke informatie. Ze hebben daarnaast de mogelijkheid om met de aan hen toevertrouwde problematiek verder te gaan naar de externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen nemen de ingebrachte klacht in behandeling en kunnen terecht bij diverse hulpverlenende instanties of bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie.

Hoe te handelen bij een klacht?

Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne contactpersoon direct benaderd hoeft te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht.

Klacht-

inbrenger

Klacht over

Bespreken met (naar keuze)

Kind

Ander kind

Eigen leerkracht

 

Eigen leerkracht

Eigen leerkracht, andere leerkracht, directeur

 

Andere leerkracht(en)

Eigen leerkracht

 

Schoolse zaken

Eigen leerkracht, directie

 

Grensoverschrijdend gedrag

Interne vertrouwenspersonen, externe vertrouwenspersoon

Ouder

Ander kind

Leerkracht eigen kind, directie

 

Leerkracht eigen kind

Leerkracht eigen kind, directie

 

Andere leerkracht(en)

Leerkracht eigen kind, directie

 

Schoolse zaken

Leerkracht eigen kind, directie, algemeen directeur

 

Grensoverschrijdend gedrag

Leerkracht eigen kind, directie, algemeen directeur, interne vertrouwenspersoon, externe vertrouwenspersoon

Bij klachten van algemene aard is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie ouders terecht kunnen. In eerste instantie blijft de schoolleider daarbij op de achtergrond. In het geval dat de klacht onvoldoende wordt verholpen, ligt de weg naar de directeur open. Voor de afhandeling van klachten en beroepen en geschillen rechtstreeks kunt u contact opnemen met Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De stichting bundelt voor het katholiek, protestant/christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet op de CAO’s verplicht zijn voor instellingen. Op de website kunt www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO.

Contact: postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070-3861697 of e-mail: info@gcbo.nl

De instantie voor externe vertrouwenspersonen is: Vertrouwenswerk.nl

Irma van HezewijkT 06 5464 7212 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

www.vertrouwenswerk.nl 

 

Annelies de Waal  

T  06 3364 6887 

anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl

 

Ook de inspectie van onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is: 0900-1113111.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig Thuis: 0800- 2000

Vertrouwensinspecteur: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Tel: 0900-1113111

We hopen als school dat u, wanneer u overweegt een klacht in te dienen bij een externe instantie, eerst contact zoekt met de directeur van de school.