Formulieren en protocollen

Wijziging adres, telefoon, mail etc.

Soms wordt een kind ziek op school. Wij proberen dan de ouders/verzorgers thuis telefonisch te bereiken. Omdat u niet altijd thuis kunt zijn, willen we per klas een lijst aanleggen met telefoonnummers om in geval van nood altijd iemand te kunnen bellen. Wanneer meerdere kinderen van uw gezin op de Vijfhoeven zitten, willen wij u vragen voor ieder kind deze gegevens in te vullen op dit formulier en in te leveren bij de groepsleerkracht.

Mocht tussentijds een adres, telefoonnummer of e-mailadres veranderen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en aan de directie van de school. Zelf kunt u deze gegevens wijzigen in Social Schools.

Omgangscode / omgangsregels

Op De Vijfhoeven gelden voor alle betrokkenen (leerlingen, medewerkers, ouders, stagiair(e)s, vrijwilligers, gasten) de volgende gedragsregels:

 • Op onze school leren we voor, door en van elkaar en helpen we elkaar.
 • We houden rekening met elkaar.
 • We zorgen ervoor dat anderen geen last hebben van ons gedrag.
 • We zijn voorzichtig met elkaars eigendommen.
 • We zorgen voor een opgeruimde en schone leefomgeving.
 • Een ieder van ons heeft recht op een eigen mening, maar dringt deze niet op aan een ander.
 • Een ieder van ons maakt geen misbruik van zijn/haar macht.
 • We maken geen seksueel getinte opmerkingen en we staan geen seksueel getinte handelingen toe.
 • Op onze school discrimineren we niet en zijn we gelijkwaardig aan elkaar.
 • Op onze school houden we ons aan deze regels.

Om deze gedragsregels voor onze leerlingen vorm te geven hanteren we omgangsregels, omdat we het belangrijk vinden dat we goed omgaan met elkaar. Dit betekent dat we zó met elkaar omgaan, zoals we ook willen dat er met ons zelf wordt omgegaan. Daarom hebben we het volgende afgesproken:

Op school: 

 • Word je niet op je uiterlijk beoordeeld.
 • Word je met je voornaam aangesproken.
 • Word je met rust gelaten als je dit aangeeft. (STOP, HOU OP)
 • Wordt er naar je geluisterd.
 • Worden je spullen met rust gelaten.
 • Wordt een ruzie eerst door de betrokkenen uitgepraat.
 • Wordt de leerkracht erbij betrokken als de leerlingen er niet uitkomen.
 • Wordt bij pestgedrag door andere leerlingen geen partij gekozen.
 • Wordt pestgedrag aan de juf/meester verteld. (Pesten melden is geen klikken, maar moet!)
 • Wordt er alles aan gedaan om een prettige omgeving te creëren voor iedereen en wordt dus niemand buiten gesloten!

Dit betekent dat:

 • Ik niemand op zijn/haar uiterlijk beoordeel.                                                                  
 • Ik iemand met zijn/haar voornaam aanspreek.
 • Ik iemand met rust laat als die STOP, HOU OP zegt.
 • Ik luister naar de ander.
 • Ik niet aan de spullen van een ander zit.
 • Ik een ruzie met een ander eerst zelf probeer uit te praten.
 • Ik de leerkracht erbij betrek als ik er niet uitkom of zie dat anderen er niet uitkomen.
 • Ik niet meedoe aan het pesten van een ander kind.
 • Ik pestgedrag meld aan mijn juf/meester.
 • Ik er alles aan doe om het ook voor de ander op school prettig te maken en dus niemand buiten sluit.

De STOP, HOU OP-regel: Doet de ander iets wat jij niet wilt? Zeg dan dat je niet wilt! Gaat het toch door? Zeg dan: STOP, HOU OP!

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat een schoolbevolking bestaat uit een diversiteit van mensen, al dan niet afkomstig uit verschillende culturen. Het is zaak dat alle partijen (leerlingen, (hulp)ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) zich daarvan bewust zijn en daarnaar handelen. Daarom zijn er op elke school omgangsregels die zijn opgenomen in de schoolgids. De ouders die hun kind aanmelden op een school, worden op de hoogte gebracht van het schoolplan en de omgangs(gedrags)regels die op school gelden. Het bestuur van de Stichting Scala gaat ervan uit dat ouders deze omgangsregels en het schoolplan onderschrijven vanaf het moment dat het kind officieel wordt aangemeld en leerling wordt van de betreffende school.

Meer specifiek betekent dit dat:

 • er afspraken zijn gemaakt dat ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind. Dat kunnen reguliere afspraken zijn (rapporten e.d.) maar ook afspraken op verzoek (begeleiding van leerlingen met specifieke leerbehoeften en/of sociaal-emotionele problemen);
 • er afspraken zijn gemaakt m.b.t. de omgang tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling (we denken dan aan een gedragscode die op elke school terug te vinden is, waar grenzen worden aangegeven);
 • deze regels gelden ook voor onderwijsondersteunend personeel en alle ouders die structureel hulp verlenen binnen de school;
 • elke school onder het bestuur van Stichting Scala één of meerdere contactpersonen heeft waar leerlingen en leerkrachten terecht kunnen met klachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik;
 • aan allen in de school zijn functie, taak en bereikbaarheid bekend is.

Procedures: deze kunnen worden opgestart bij/ na elke vorm van onenigheid binnen een schoolgemeenschap, wanneer reëel overleg niet meer het gewenste resultaat oplevert, ongeacht welke partij. Op elke school is de klachtenprocedure opgenomen in de schoolgids (wettelijk verplicht). Daarnaast heeft de Stichting Scala voor al haar scholen deze regels uitgewerkt en verduidelijkt. Beide notities zijn in te zien bij de directie van de school. Het is wel van belang dat u kennis neemt van deze notitie.

Voorkomen en tegengaan van pesten 

Pestgedrag is gedrag wat zich structureel en systematisch herhaalt en gericht is op één of enkele specifieke personen. Het is pesten als een kind zich niet kan verweren en het als kwetsend wordt ervaren door het kind. Pesten heeft duidelijke kenmerken:

 • Pesten gebeurt opzettelijk.
 • Pesten gebeurt systematisch.
 • Bij pesten is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen.
 • Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt erger als er niet wordt ingegrepen.

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Is er sprake van pesten, dan wordt onderstaand protocol gevolgd.

Plan van aanpak in kader van preventief: (voorkomen is beter dan genezen)

Alle betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van de geldende omgangsregels, die opgenomen zijn in het project 'Een School om in te wonen', mede gebaseerd op onze Pedagogische Identiteit. Leerkrachten onderschrijven de regels en bespreken deze geregeld met hun leerlingen in de groepen, ouders worden er middels de schoolsite op gewezen. In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan normen en waarden via de 'Kanjertraining' (methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling) en het project 'School om in te wonen'. De STOP-methode wordt schoolbreed ingezet en geeft alle betrokkenen handvatten om plagerijtjes/vervelend gedrag te doen stoppen. Ook worden jaarlijks de Klimaatschaal en Siga (een instrument om sociale competenties bij leerlingen in kaart te brengen) afgenomen. Leerkrachten krijgen informatie aangereikt over pesten en/of signaleren van pesten. Ouders zijn altijd welkom op school om hun zorgen en/of vragen, ook als er nog helemaal niets speelt, te bespreken met de leerkracht.

Plan van aanpak in kader van interventie: (aanpak)

De leerkracht ontvangt een melding van pesten: iedereen die bij de school betrokken is, kan een melding doen van (vermoedelijk) pesten. Een leerling die gepest wordt, meldt het pestgedrag aan zijn eigen groepsleerkracht. Wanneer ouders aanleiding hebben om pestgedrag te melden, wordt dit ook aan de groepsleerkracht van hun kind doorgegeven.

De groepsleerkracht neemt pestprobleem meteen serieus, neemt direct stelling tegen het pestgedrag en onderneemt direct activiteiten gericht op: 1. Het gepeste kind, 2. De pester, 3. De medeleerlingen en zonodig 4. De lB’er en leerkrachten 5. De ouders.

Als het pesten stopt blijft de leerkracht alert om te voorkomen dat het pesten weer begint. Als het pesten opnieuw begint: wanneer een leerkracht merkt dat na zijn inspanningen zoals boven omschreven het pestgedrag niet vermindert, zijn verdere inspanningen vereist (grotere pestzaak). De diverse betrokkenen bij het pestgedrag te weten: gepeste, pester, medeleerlingen, ouders, leerkracht(en) spelen allemaal een eigen rol. Alle betrokkenen worden daarop aangesproken en er wordt getracht een ontwikkeling in gang te zetten naar gewenst gedrag. We onderscheiden daarbij vijf sporen. De zogenaamde vijf-sporen aanpak werkt als volgt: 

 1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt door te luisteren en te werken aan oplossingen.
 2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest door praten en hulp te bieden.
 3. De middengroep (meelopers en zwijgers) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem door hun rol duidelijk te maken.
 4. IB’er, schoolleider en andere leerkrachten informeren zodat het probleem gezamenlijk gedragen wordt. (Leerkracht blijft eerste verantwoordelijke).
 5. De ouders steunen door informatie en advies te geven.

Deze samenwerking met alle betrokkenen is essentieel om het pesten te doen stoppen. De leerkracht (en eventueel IB’er) legt de voorvallen en afspraken schriftelijk vast (logboek) en meldt het pesten bij de interne contactpersoon PMM van de school. Het signaleren van het pestgedrag wordt schriftelijk vastgelegd en bevat minimaal de volgende onderwerpen: Datum, groep en leerkracht, betrokkenen, beschrijving incident(en) en beschrijving acties. Elk schooljaar wordt er een totaaloverzicht van het aantal incidenten met daarbij de ondernomen acties ter informatie aan de MR van onze school voorgelegd, zonder daarbij inhoudelijke informatie over de incidenten te geven.

Als het pesten blijft doorgaan of als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, treedt protocol 'Schorsing of verwijdering' in werking. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:

 1. Time-out
 2. Schorsing
 3. Verwijdering (alleen in het uiterste geval)

In het uiterste geval: als de aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er een beroep worden gedaan op de externe vertrouwenspersoon. Er kan eventueel met behulp van de vertrouwenspersoon een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie die het probleem onderzoekt, deskundigen raadpleegt en hierover adviseert aan het bevoegde gezag, te weten directie en bestuur. Houdt de klager vast aan geheimhouding, dan kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

Protocol internet / digitaal pesten

Protocol schorsing of verwijdering

Protocol gescheiden ouders 

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meeste mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u als ouder wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen. Dan weet u als gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht.

Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of -jubileum moet u minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider. Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Op school zijn de richtlijnen voor het aanvragen en de benodigde formulieren verkrijgbaar of klik hier om het verlofformulier te downloaden.

Luizenprotocol  

De hoofdluisrichtlijnen zijn in 2012 aangepast. De belangrijkste wijziging is dat maatregelen zoals wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto niet meer nodig zijn. In de nieuwe richtlijnen wordt de nadruk gelegd op kammen (gedurende 14 dagen) met crèmespoeling en eventueel in combinatie met een behandeling van een antihoofdluismiddel. Meer informatie is te vinden bij 'Onze school - Zorg - Luizen'.

Klachtenprocedure

Onze school onderneemt een aantal activiteiten dat erop gericht is om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn, plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuis hoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader uitgewerkt. In de schoolgids van de school is een overzicht opgenomen van, op school geldende, gedragsregels. Deze regels gelden voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt. Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt. 

Speciaal voor dit soort zaken heeft de school één of meer interne contactpersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels. Bij deze interne contactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De interne contactpersonen van onze school zijn juffrouw Karin van de Griendt en juffrouw Yvonne Wertenbroek. De interne contactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan samen met de klager na wat de te volgen stappen kunnen zijn. Deze personen gaan zeer zorgvuldig om met de aan hen doorgegeven klachten en/of andere vertrouwelijke informatie. Ze hebben daarnaast de mogelijkheid om met de aan hen toevertrouwde problematiek verder te gaan naar de externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen nemen de ingebrachte klacht in behandeling en kunnen terecht bij diverse hulpverlenende instanties of bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. Hoe te handelen bij een klacht? Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne contactpersoon direct benaderd hoeft te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of directeur al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht. 

 Klager     Klacht over   Bespreken met (naar keuze)    
   Kind   Ander kind   Eigen leerkracht
    Eigen leerkracht   Eigen leerkracht, andere leerkracht, directeur
    Andere leerkracht(en)   Eigen leerkracht
    Schoolse zaken   Eigen leerkracht, directeur
    Grensoverschrijdend gedrag    Interne contactpersoon, externe vertrouwenspersoon
   Ouder   Ander kind   Leerkracht eigen kind, directeur
    Leerkracht eigen kind   Leerkracht eigen kind, directeur
    Andere leerkracht(en)   Leerkracht eigen kind, directeur
    Schoolse zaken   Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur
    Grensoverschrijdend gedrag   Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur, interne contactpersoon, externe vertrouwenspersoon 


Als men zich, om welke reden dan ook, liever niet tot de interne contactpersonen wil of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op onze school en hebben een dusdanige positie, dat zij niet aan een schoolbestuur of school verbonden zijn. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor alle onder haar vallende scholen. De personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze een advies hoe het beste gehandeld kan worden. Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den Haag (Dhr. Nentje, zie info hieronder). De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage. Klachtencommissie Katholiek Onderwijs: Voor afhandeling van geschillen, beroepen en klachten in het bijzonder onderwijs: www.GCBO.nl

Stichting GBCO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Externe vertrouwenspersonen: Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)

GGD Hart voor Brabant
Vogelstraat 2
5212 VL ’s-Hertogenbosch
073-6404090
www.ggdhvb.nl

Voor klachten over communicatie/bejegening: Vertrouwenswerk.nl
Mw. I. van Hezewijk
Snaphaan 12
5126 WP Gilze
06-54647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
0900-1113111

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Den Bosch
0900-1231230

Schoolongevallen / aansprakelijkheid

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verzekeringen die door school en/ofschoolbestuur afgesloten zijn, waarmee u als ouder te maken kunt krijgen.

 • Bedrijfsaansprakelijkheid

Alle leerlingen, personeelsleden en mensen, die diensten verrichten in opdracht van de school (vrijwilligers), zijn verzekerd. Materiële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van aansprakelijkheid bij de school. Het is niet zo dat, omdat de schade ontstaan is tijdens schooltijd, de school daarvoor aansprakelijk is. De school moet kunnen worden verweten dat deze onrechtmatig heeft gehandeld of nalatig is geweest. Op de aansprakelijkheidsverzekering is schade door diefstal en zoekraken uitgesloten. Alle overige materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden op school en/of tijdens schooltijden is niet verzekerd. Ook materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden, ontstaan tijdens excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes is niet verzekerd via de school. Als ouder kunt u eventueel zelf de materiële schade verzekeren d.m.v. de leerlingenverzekering. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering verwijzen wij u naar www.leerlingenverzekering.nl

 • Collectieve ongevallenverzekering

Fysieke schade valt onder de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren, evenementen in schoolverband (zoals excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes) en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Deze verzekering heeft alleen betrekking op eventueel lichamelijk letsel, veroorzaakt in de genoemde periode. Hierbij geldt dat de betrokkene altijd in eerste instantie de kosten verhaalt op zijn eigen zorgverzekering. De kosten, die niet vergoed worden, komen in aanmerking voor een eventuele vergoeding vanuit de collectieve ongevallenverzekering. De vergoedingen zijn niet onbeperkt, in de polis zijn dekkingsbedragen genoemd.

 • Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers

Werknemers en vrijwilligers, die in opdracht van Stichting Scala deelnemen aan het verkeer, kunnen de gevolgen van schade en/of letsel op de verzekering werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers verhalen. Deze verzekering dekt de kosten, die niet vergoed worden vanuit een andere verzekering. Dit geldt voor verkeersdeelname met een motorvoertuig, fiets of te voet. Ouders, die rijden voor een uitstapje van school, vallen ook onder deze verzekering. De vergoedingen zijn gebonden aan maximum bedragen, die in de polis genoemd worden. De bestuurder moet in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Iedere houder/eigenaar van een motorvoertuig in Nederland is namelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als zich een ongeval voordoet en er sprake is van (letsel)schade, kan de schade op deze verzekering worden verhaald. Indien een tegenpartij de schade veroorzaakt heeft, is deze uiteraard aan te spreken voor de schade. Aanvullend kan de bestuurder een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering keert, bij letselschade als gevolg van een ongeval, aan inzittenden van een motorvoertuig een bedrag uit. Afhankelijk van de verzekering kan er ook een bedrag aan materiële schade uitgekeerd worden. Als er geen inzittendenverzekering afgesloten is, zijn de kinderen tijdens een uitstapje van school verzekerd voor lichamelijk letsel onder de collectieve ongevallenverzekering. Om de veiligheid te waarborgen, mogen kinderen alleen vervoerd worden in auto's die zijn voorzien van autogordels. De kinderen moeten tijdens het vervoer ook daadwerkelijk een gordel dragen.

AVG privacytoelichting voor ouders

Vervangingsprotocol