MR

Medezeggenschapsraad 

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMO) van kracht geworden. Dze wet houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken. De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement staat geregeld wanneer: de MR mag adviseren, de MR instemming moet verlenen en dat het bestuur uitsluitend beslist. Derhalve heeft de MR het recht om over alle schoolaangelegenheden te spreken en desgewenst aan het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die de school aangaan. Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Met een groot aantal andere basisscholen uit de gemeente Heusden maakt de Vijfhoeven onderdeel uit van Stichting Scala. Deze bovenschoolse organisatie stelt de grote lijnen vast en bepaalt welke ruimte de schoolleiding heeft om vorm te geven aan het beleid voor de eigen school. Bij de ontwikkeling van dit beleid binnen de Vijfhoeven heeft de MR een belangrijke rol. Je zou deze rol kunnen vergelijken met de rol van de Tweede Kamer, met de schoolleiding in de rol van de regering. Net als de Tweede Kamer heeft de MR verschillende mogelijkheden om invloed op het beleid uit te oefenen:

  • Het toetsen van de plannen van de schoolleiding aan de wet, waarbij mede gekeken wordt of de belangen van personeel, ouders en/of leerlingen niet worden geschaad.
  • Initiatiefvoorstellen indienen als de belangen van ouders, leerlingen en/of personeel daarom vragen.
  • Het recht op informatie van de schoolleiding.
  • Het recht op overleg/bespreking met de directie.

Te bespreken onderwerpen in de MR zijn bv.: schoolplan, inkrimping en uitbreiding van de school, activiteitenplan, formatieplan, vakantierooster en schoolorganisatie. De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten vergadering behoeft. De agenda's en mededelingen van de vergaderingen zijn te zien op de website van school. De volledige notulen zijn in te zien bij een van de leden van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school is er ook een gemenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van Scala. Deze raad bespreekt situaties en voorstellen van het bestuur die school overstijgend zijn. De bestuurskracht van het schoolbestuur wordt hiermee versterkt, doordat het bestuur niet meer aan alle afzonderlijke medezeggenschapsraden instemming of advies hoeft te vragen over zaken die voor alle scholen dezelfde gevolgen hebben. Bij de instelling van de GMR is vastgesteld welke bevoegdheden er worden overgedragen van de MR naar de GMR.

Wie maken er deel uit van de MR van Basisschool de Vijfhoeven?

Over het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR de Vijfhoeven uit de volgende mensen:
Oudergeleding: Maike Verhoeven (voorzitter), Joost Klerks (aftredend), Linda Akkermans
Teamgeleding: Yvonne Wertenbroek, Karin van der Griendt

Wat gaat de MR het komende jaar doen

Mr Afb

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar heeft de MR in ieder geval de volgende speerpunten bepaald:

  • pedagogisch identiteit
  • schoolplan
  • passend onderwijs
  • partnerschapsschool (blauwe variant)
  • afstemming MR/OV

Daarnaast staan we natuurlijk open voor de dialoog en inbreng vanuit ouders en docenten. Mocht u ideeën hebben om bepaalde zaken op school te verbeteren, problemen die om een aanpak vragen dan horen wij dit graag van u. Nog liever zien wij dat u deze samen met ons vorm zou willen geven.

Vergaderingen

Tijdens de vergaderingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Stand van zaken Passend Onderwijs, website De Vijfhoeven en zaken besproken bij de GMR in het Voorzittersoverleg.
Uiteraard bent u meer dan welkom om de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bij te wonen als toehoorder of om een onderwerp in het overleg in te brengen. Wij verzoeken u wel om dit vooraf kenbaar te maken.


Hoe kan ik contact opnemen met de MR?

De eenvoudigste manier om contact met ons op te nemen is om ons op school aan te spreken. Een andere mogelijkheid is een mailtje naar: mr@vijfhoeven.nl of een briefje in het postbakje van de MR op school. Ideeën zijn altijd welkom, nieuwe leden worden zeker hartelijk verwelkomd. Wilt u zelf vorm geven aan het onderwijs dat uw kind krijgt en de omgeving waarin dat gebeurt, blijf dan niet aan de zijlijn staan maar help ons dat op een goede manier vorm te geven. De MR neemt minder tijd in beslag dan u wellicht vreest. In normale, rustige omstandigheden blijft het voor de meeste leden beperkt tot drie à vier dagdelen per maand, waaronder een avond vergaderen. Het werk van de MR is belangrijk, maar kan niet worden uitgevoerd als er geen mensen zijn die dit willen uitvoeren!

Belangrijke links

Notulen